Natisni

Reference

Reference - nadzor:

 • izgradnja nove POŠ Marjeta (štiri učilnice, igralnica, delilna kuhinja, kabineti, telovadnica z pripadajočimi prostori, zunanje igrišče in parkirišče),
 • izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca Rogatec (šest igralnic, kabineti, delilna kuhinja, skupne igralne površine, zunanje igrišče),
 • izgradnja poslovno - skladiščnega objekta podjetja Ecom Ruše d.o.o., z ureditvijo parkirišč in okolja (podporni zidovi, plato,…),
 • popolna obnova kulturnega spomenika Simoničeva domačija v Trnovski vasi,
 • energetska sanacija objekta Sokolana v Središču ob Dravi,
 • energetska sanacija občinske stavbe Občine Miklavž na Dr. polju,
 • izgradnja stanovanjske soseske Pernica (22 individualnih stanovanjskih objektov s komunalno opremo),
 • dograditev in rekonstrukcija vrtca Rače (kuhinja in tri igralnice),
 • dograditev OŠ Miklavž na Dr. polju (dograditev treh učilnic in jedilnice),
 • izgradnja odprtega prireditvenega prostora v Dravogradu vključno z večnamenskim prostorom in tribuno,
 • ureditev športnega parka ob OŠ Kungota,
 • izvedba osvetlitve nogometnega igrišča Dobrovce,
 • izgradnja regijskega gasilskega poligona v Radljah ob Dravi,
 • izgradnja kanalizacije Rogašovci I faza (11.000 m kanalov in dve ČN) v Občini Rogašovci,
 • izgradnja vodovoda Kupčinji vrh - Jelovice (v dolžini 12.700 m) v Občini Majšperk,
 • izgradnja kanalizacije in ČN Ledinek - Dražen vrh (v dolžini 7.000 m) v Občini Sv. Ana,
 • izgradnja vakuumske kanalizacije v Občini Apače,
 • izgradnja mešene površine za pešce in kolesarje (v skupni dolžini 1000 m), ob regionalni cesti v Občini Rače – Fram,
 • izgradnja kolesarskih povezav v občinah Trnovska vas in Sv. Andraž (kolesarske steze v dolžini cca 5000 m in most razpetine 40 m),
 • izgradnja in modernizacija LC Poluce - Kosovo sedlo in JP Sitež - Jelovice (v dolžini 7.600 m), v Občini Majšperk,
 • ureditev dela državne ceste na Kope v Občini Slovenj Gradec,
 • rekonstrukcija dela državne ceste skozi Prevalje,
 • modernizacija občinskih cest, v občinah Dravograd, Pesnica, Majšperk, Rače – Fram, Kungota in Selnica ob Dravi,
 • izvedba pomolov in umirjevalnikov na reki Dravi, v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta in Dravograd,
 • izvedba agromelioracij v občinah Majšperk in Rače-Fram,
 • izvedba ukrepov umirjanja prometa, ter izvedba montažnih krožišč, v MO Maribor.

 

Ostali objekti:

Izgradnja učilnice in zimske kapelice v župniji Št. Janž - Starše; izgradnja objekta Splošne ambulante Tezno v Mariboru; izgradnja stavbe župnijskega urada Sv. Lovrenc na Dr. polju; izgradnja avtopralnice Krajnc; več stanovanjskih, stanovanjsko - poslovnih in kmetijskih objektov.

 

Osebne reference:

V času zaposlitve na Zavodu za izgradnjo Maribora in Komunalni direkciji Mestne občine Maribor pa obsegajo še:

 • vodenje projektov izgradnje cest, javne razsvetljave in kanalizacije na območju MO Maribor (pridobivanje tehnične in upravne dokumentacije, oddaje del, spremljanje in izvajanje nadzora nad izvedbo, prevzemi objektov v upravljanje),
 • vodenje programov rednega vzdrževanja občinskih cest in javne razsvetljave v MO Maribor,
 • ocenjevalec za znak odličnosti v gradbeništvu, pri Obrtno - podjetniški zbornici Slovenije.